Database of Sentences

Share on Facebook Share on Twitter Pinterest Share on Linkedin

diachrony In A Sentence

Learn how to use diachrony in a sentence and make better sentences with `diachrony` by reading diachrony sentence examples.


Similar words: Diarsenide, Diabetics, Diamond Cutters, Diacetyl, Diazinon, Diastase, Diagram Form, Diamantina, Diagnosis, Dial A, Diabetic Ketoacidosis, Diamondbacks, Diathesis, Diagonality, Diagrammatize, Diarrheas, Diasporas, Diachrony, Diaptomus, Diamond Matched

Words Related To `Diachrony`: