Database of Sentences

Share on Facebook Share on Twitter Pinterest Share on Linkedin

apologue In A Sentence

Learn how to use apologue in a sentence and make better sentences with `apologue` by reading apologue sentence examples.


Similar words: Apostleships, Aporocactus, Apologiam, Apothecary, Apok, Apollon, Apocalyptics, Apology's, Apocalyptical, Apostolicos, Apogon, Apologeticum, Apocryph, Apolista, Apochromats, Apolipoprotein, Apolices, Apoplexy, Apostles, Apotropaism

Words Related To `Apologue`: