Database of Sentences

Share on Facebook Share on Twitter Pinterest Share on Linkedin

apologizes In A Sentence

Learn how to use apologizes in a sentence and make better sentences with `apologizes` by reading apologizes sentence examples.


Similar words: Apotheoses, Apoplexia, Apophasis, Apocynum, Apochromats, Apologizer, Apollinarius, Apostolical, Apodis, Apothesis, Apocrisiary, Aporetic, Aposematically, Aponia, Apothems, Apocryphon, Apologist, Apologized, Apollon, Aporobranchia

Words Related To `Apologizes`: